مخازن بتنی شهرک مروارید

مخازن بتنی شهرک مروارید پالایشگاه بندرعباس

1(0) 1-(1) - Copy
1-(2) - Copy 1-(1)
1-(5) 1-(3) - Copy
1-(7) 1-(6)
1-(9) 1-(8)
1-(11) 1-(10)
1-(13) 1-(12)
1-(15) 1-(14)
?